Dodano zmienne przechowuj?ce czas w miejsce gdzie s? wywo?ywane - inaczej czas b?dzie nie aktualny.

master
Cranix 2013-04-02 08:21:55 -04:00
parent b109f05eee
commit f69e171af8
2 changed files with 11 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,3 @@
Albo rezerwacja tylko po zalogowaniu przy uzyciu LDAPA i wiadomo kto zarezerwowal,
w tedy tez dodac mechanizm pozwalajacy na wziecie ksiazki tej osobie,
chyba najlepszy pomysl...

8
views/login.tt Normal file
View File

@ -0,0 +1,8 @@
<html>
<body>
<form action="http://i.am-a.cat:3000/login" method="post">
Login:<input type="text" name="user"><br>
Haslo:<input type="password" name="password"><br>
<input type="submit" value="zaloguj sie">
</body>
</html>