Do template dodano formularz do rezerwacji ksiazek.

Nalezy napisac mechanizm obslogujacy rezerwacje ksiazek.
master
Cranix 2013-03-27 19:34:27 -04:00
parent f2e4f434e2
commit 15412b1135
5 changed files with 38 additions and 12 deletions

1
TODO
View File

@ -1,4 +1,3 @@
1)Dodać obsługę informacji o tym, kto wypożyczył daną książkę
2)Dodać uwieżytelnianie
3)Dodać możliwość łączenia się po https
4)Zintegrować z LDAP'em

View File

@ -15,7 +15,6 @@ get '/' => sub
{
my $sth = $dbh->prepare("select * from ksiazki;") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
$sth->execute() or die "Nie mozna wykonac zapytania";
#my $sth=$dbh->do("select * from ksiazki");
my @result;
(@result)=@{$sth->fetchall_arrayref} or die "blad przy pobieraniu danych";
@ -29,16 +28,23 @@ get '/' => sub
get '/req/:book' => sub
{
my $id=params->{book};
my $sth;
$sth=$dbh->prepare("select type from ksiazki where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
#TODO:Zamienic if'y na odpowiednie zapytania sql
my ($id,$who) = split (/,/,params->{book});
my $sth=$dbh->prepare("select can_borrow from ksiazki where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
$sth->execute($id) or die "Nie mozna wykonac";
my $type = $sth->fetchrow_array or die "Nie mozna pobrac danych";
if ($type == 1)
{
$sth = $dbh->prepare("update ksiazki set state=not state where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
$sth->execute($id) or die "Nie mozna wykonac zapytania";
my $sth=$dbh->prepare("select who from ksiazki where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
$sth->execute($id) or die "Nie mozna wykonac";
my $who_from_base = $sth->fetchrow_array or die "Nie mozna pobrac danych";
if ($who_from_base ne 'nikt')
{
$who='nikt'
}
$sth = $dbh->prepare("update ksiazki set state=not state,who=? where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
$sth->execute($who,$id) or die "Nie mozna wykonac zapytania";
return 0;
}
elsif ($type == 0)
@ -51,5 +57,10 @@ get '/req/:book' => sub
}
};
post '/res' => sub #do zrobienia, rezerwacja
{
#return params->{book_id};
return "Not implemented yet";
};
dance;

Binary file not shown.

View File

@ -1,4 +1,5 @@
#!/usr/bin/perl -w
#Skrypt nie dokonczony, nie dziala
use warnings;
use strict;

View File

@ -1,17 +1,26 @@
<html>
<body>
% (my @tab) = @{$_[0]->{'table'}};
% my $pool_id=0;
% my $pool_isbn=1;
% my $pool_title=2;
% my $pool_author=3;
% my $pool_owner=4;
% my $pool_state=5;
% my $pool_who=6;
% my $pool_can_borrow=7;
% my $pool_reserved=8;
% my $pool_comment=9;
<table border=7>
<tr><td>id</td><td>isbn</td><td>tytul</td><td>autor</td><td>wlasiciciel</td><td>jest?</td><td>mozna brac?</td></tr>
<tr><td>id</td><td>isbn</td><td>tytul</td><td>autor</td><td>wlasiciciel</td><td>jest?</td><td>kto?</td><td>mozna brac?</td><td>zarezerwowana?</td><td>komentarz</td></tr>
<tr>
% for (my $i=0;$i<$#tab+1;$i++)
% {
% for (my $ii=0;$ii<7;$ii++) #Jest 7 pol w kazdym rekordzie
% for (my $ii=0;$ii<9;$ii++) #Jest 9 pol w kazdym rekordzie
% {
% if ($ii==5 || $ii==6)
% if ($ii==$pool_state || $ii==$pool_can_borrow || $ii==$pool_reserved)
% {
% if ($tab[$i][$ii]==1)
% {
@ -31,5 +40,11 @@
</table>
<br>
Rezerwacja ksiazek. Podaj id ksiazki do zarezerwowania. <br>
<form action="http://i.am-a.cat:3000/res" method="post">
<input type="text" name="book_id">
<input type="submit" value="zarezerwuj">
</form>
</body>
</html>