More polish.

master
q3k 2013-02-20 13:51:51 +01:00
parent e44a5f6cb7
commit e8c922ed9b
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -9,7 +9,7 @@
{% block content %}
<div id="left">
<div id="about">
<h1>Co to Hackerspace?</h1>
<h1>Czym jest Hackerspace?</h1>
<p>
Hackerspace to przestrzeń stworzona i utrzymywana przez grupę kreatywnych osób, które łączy fascynacja
ogólno pojętym tworzeniem w duchu <a href="http://ultra.ap.krakow.pl/~raj/hacker-howto.html">kultury