summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/templates/home.html
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* flask -> bottle, less bloatHEADmasterMichał 'czesiek' Czyżewski2013-04-161-64/+0
* JS and srv.py refactoringMichał 'czesiek' Czyżewski2013-03-221-3/+3
* Indentation, whitespace fixes in templates, JS and srv.pyMichał 'czesiek' Czyżewski2013-03-141-64/+62
* footer small fix: FontFabric linkB_Rt2013-03-091-1/+1
* CSSy: font-fix feat. Kelson Sans Bold OTF; FontFabric.com creditsB_Rt2013-03-091-6/+6
* CSSy: font-fix?B_Rt2013-03-091-1/+1
* CSSy: centrowanie, nachodzenie tekstu na obrazek AJAX: modyfikacja zapytań d...B_Rt2013-03-081-9/+45
* Initial source commitPiotr Dobrowolski2013-01-261-0/+30